متن آهنگ

 
راه میرم انگا تو لاس وگاسم
 
شب و روز بدن خیس رو کام بنازم
 
جمع دوستان خلاف سنگین پوکوبیارجلو
 
خونه تیمی کاری شب روی تختا ولو
 
لش خونه پهنه روی فاز رلی
 
بلخض یکی هس بخواد بگابری
 
تونگا انگار حکم جلبه
 
اولش میخوانت توی قلبه
 
زیر سقف همه چی عوض
 
فکر سنگ قبره
 
روز وشب درگیری
 
باادمادی گله توقع
 
همیشه واس بگم بله
 
اینجا توی حرف همه چی حله
 
منه سرم درد میکنه با یکی کنم کل
 
دیگه هرکی داره کنارش یه جفت بل
 
حکم زندگی تصور میشی برا همه خر
 
بالاخره هرچی خوبی کنی برات میکنن بد
 
320